Tillsammans bidrar vi
till en bättre framtid

Let's Go Green® är Bilkompanigruppens miljö- och hållbarhetskoncept med målsättning att ta ansvar för sina egna anläggningar och anställda. Tillsammans med kunder, både privatpersoner och företag, skapar vi en hållbar framtid med miljön i fokus. Med vår samarbetspartner ZeroMission kommer vi arbeta aktivt för att främja miljödialogen inom bilbranschen.

VAD GÖR LET'S GO GREEN®?

VI KLIMATKOMPENSERAR

CO2-utsläppet från din bil!

Vi klimatkompenserar för bilens CO2-utsläpp när vi säljer en bil, vilket är en första och viktigt del i att bli trovärdiga och hitta en framtidssäkert fortlevnad.

Hållbarhet

Ett samlingsbegrepp för den sociala och den ekonomiska aspekten samt klimat- & miljöaspekten.

Klimatberäkningar

Vi arbetar aktivt och strukturerat för att beräkna vår företagsgrupps klimatpåverkan.

Ta ansvar

Målsättningen med detta koncept är att alla våra avdelningar och medarbetare skall involveras.

Framtid

Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Tillsammans bidrar vi till en bättre framtid.

Biogasprojekt, Kolardistriktet i Indien

Aktuellt projekt

Biogasprojekt | Kolardistriktet i Indien

Let's Go Green® klimatkompenserar i ett projekt med tydlig koppling till den egna verksamheten.

Detta projekt är ett Gold Standard-certifierat biogasprojekt som bidrar till klimatnytta och förbättrar också både hälsa och inomhusmiljö för personerna som använder biogasen. Projektet leder till utsläppsminskningar genom reducerad förbränning av ved och fotogen, undvikna metalutsläpp från utnyttjandet av boskapsgödsel samt minskad avskogning och tryck på hotade skogsområden.

Läs mer om detta projekt

Miljöuttalanden och kommunikation

Egna miljöuttalanden och miljömärkningar kopplat till en verksamhet, tjänst eller produkt regleras av den internationella standarden ISO 14021. Standarden reglerar krav för hur begreppen ska användas, men någon kontroll eller oberoende verifiering behövs i regel inte. Detta gör att ansvaret ligger på aktören som gör uttalandet att kommunikationen är korrekt och rättvisande.

Noggrannhet och precision – uttalanden är korrekta rättvisa och specifika för verksamheten eller produkten som avses. Uttalandet skall precisera vilken del verksamheten eller produkten som avses. Uttalanden skall inte heller ge sken av att påverka fler miljöaspekter än den som avses. Vaga och ospecifika uttalanden som "miljövänlig" och "klimatsmart" skall undvikas.

Transparens – det finns dokumentation tillgänglig för vad som ingår och inte ingår i klimatberäkningen, storleken på utsläppen och vad som är klimatkompenserat.

Klimatneutral eller netto noll klimatfotavtryck - Produkt, tjänst eller verksamhet som har ett klimatfotavtryck med noll växthusgasutsläpp eller ett klimatfotavtryck som är klimatkompenserat kan sägas vara klimatneutralt eller ha netto noll klimatfotavtryck. Vid uttalanden om klimatneutralitet eller netto noll klimatfotavtryck krävs att en oberoende standard tillämpas och bland annat att beräkningen inkluderar minst 95 % av utsläppen i det studerade systemet, håller en hög kvalité gällande data och datakällor och att emissionsfaktorer och osäkerheter dokumenteras.

Klimatpostiv - regleras inte av en oberoende standard utan bygger på att produkten eller verksamheten först följer kraven för klimatneutral och sedan klimatkompenserar ytterligare X % för att på så sätt undvika eller binda mer växthusgasutsläpp än vad systemet släpper ut.

Klimatkompenserad - Produkt, tjänst eller verksamhet vars klimatfotavtryck är klimatkompenserat. Begreppet kan exempelvis avse en delprocess av en verksamhet, till exempel transporter eller de totala livscykelutsläppen. Viktigt är att kommunicera tydligt vad som är klimatkompenserat och att klimatkompensationen är certifierad och tredjepartsgranskad.

SE FILMEN OM LET'S GO GREEN®

Let's Go Green® är en miljö- och hållbarhetsresa med målsättning att ta ansvar för sina egna anläggningar, anställda, och tillsammans med kunder, både privatpersoner och företag, skapa en hållbar framtid med miljön i fokus.

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag klimatkompenserar mitt CO2-utsläpp från min bil?
Vi behöver alla ta ansvar för den värld vi lever i. Transporter såsom bilkörning står för en betydande del av det CO2-utsläpp (koldioxid) som släpps ut runt om i världen varje år. Vi som företag behöver därför börja ta ansvar och att vi tillsammans bidrar till en bättre framtid.

Jag har köpt en elbil, den släpper väl inte ut någon CO2?
Nej, det är sant. En elbil producerar ingen CO2 (koldioxid), däremot har vi som företag intentionen att i framtiden trots detta ta ansvar för en del av produktionskedjan, och även klimatkompensera även dessa bilar.

Klimatkompenserar ni alla bilförsäljningar?
Vår målsättning är att alla bilar som köps av Bilkompanigruppen klimatkompenseras. Likaså att vi i framtiden klimatkompenserar för tjänstebilar, demobilar och alla provkörningar som genomförs i företagsgruppen.